disertacija
Pokoncilska ekleziologija franjevaca Bosne Srebrene

Eduard Tomić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet
Katedra dogmatske teologije